Włodarzewska S.A. i Jastrzębowskiego sp. z o.o. informują o zamiarze dokonania połączenia spółki pod firmą
WŁODARZEWSKA S.A. z siedzibą w Warszawie (02-777) w Al. Komisji Edukacji Narodowej 93/B3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy pod numerem KRS 0000082691, reprezentowanej przez Jerzego Szymańskiego (Prezesa Zarządu) i Krzysztofa Kowalskiego (Wiceprezesa Zarządu), ze spółką pod firmą
JASTRZĘBOWSKIEGO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-777) w Al. Komisji Edukacji Narodowej 85 lok. U26, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy pod numerem KRS 0000368092, reprezentowanej Bogusława Zawadzkiego (Prezesa Zarządu) poprzez przejęcie i publikują plan połączenia wraz z załącznikami które będą dostępne nie krócej niż jeden miesiąc przed dniem rozpoczęcia Zgromadzenia Wspólników na którym mają być podjęte uchwały o połączeniu.